Fiscale tolerantie aftrek IPT-premie 2020


  • 25/02/2021

Een premie IPT (of groepsverzekering) is voor jouw vennootschap fiscaal aftrekbaar indien je een regelmatige en maandelijkse bezoldiging opneemt en de premie de zgn. 80%-grens niet overschrijdt.

Fiscale tolerantie aftrek IPT-premie 2020

Een premie IPT (of groepsverzekering) is voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar indien je een regelmatige en maandelijkse bezoldiging opneemt en de premie de zgn. 80%-grens niet overschrijdt. Tevens worden de gestorte premies gekwalificeerd als vrijgesteld sociaal voordeel voor de bedrijfsleider.

De 80%-regel houdt in dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen, omgezet in jaarrente, niet meer mogen bedragen dan 80% van jouw laatste normale regelmatige brutojaarbezoldiging. Deze regel bepaalt bijgevolg hoeveel pensioenkapitaal er maximaal mag worden opgebouwd in een IPT op een fiscaal vriendelijke manier. Indien deze grens overschreden wordt, zijn de premies niet aftrekbaar.

Tijdelijke vermindering of stopzetting bezoldiging omwille van corona

Heel wat zelfstandige bedrijfsleiders hebben tijdens de COVID-19 crisis hun bezoldiging (tijdelijk) verminderd of stopgezet om de vennootschap van extra financiële zuurstof te voorzien en omdat er van een overbruggingsrecht kon worden genoten.

Dreigt de fiscale aftrek van de premie in gedrang te komen of wordt de premie belast als voordeel alle aard? Riskeert dit een negatieve invloed te hebben op de toepassing van de 80% regel? In welke mate kan de bezoldiging 2020 als normale brutojaarbezoldiging beschouwd worden?

Administratieve toleranties

Volgens een circulaire wordt door de administratie voor het jaar 2020 aanvaard dat voor de aftrek van de gestorte premies in het jaar 2020 rekening moet worden gehouden met de regelmatig en maandelijks betaalde bezoldiging van 2020, de maanden waarvoor de bedrijfsleider zijn bezoldiging heeft stopgezet en een overbruggingsrecht heeft genoten in het kader van de crisis door COVID-19 mogen buiten beschouwing worden gelaten.

Het gedeelte van de premie dat door de vermindering van de jaarbezoldiging van de bedrijfsleider de 80 %-grens overschrijdt, kan worden beschouwd als een voorschot op de premie die tijdens het volgende boekjaar moet worden betaald. In dat geval moet het gedeelte van de premie dat de 80 %-grens overschrijdt naar het volgende boekjaar worden overgedragen en moet met dat gedeelte rekening gehouden worden bij de berekening van de 80%-grens tijdens het volgende boekjaar.

 

Voor meer toelichting, contacteer Copter Finance BV

Nieuwsbrief

Binnenkort beschikbaar!