Overbruggingsrecht & belastingen


  • 03/01/2021

Hoe wordt het overbruggingsrecht belast? Een circulaire verduidelijkt...

Overbruggingsrecht & belastingen

Het overbruggingsrecht betreft een vorm van vervangingsinkomen dat belastbaar is en bijgevolg dient aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting.

Dit in tegenstelling tot de steunmaatregelen van Vlaio die volledig vrijgesteld worden van belasting (hinderpremie, compensatiepremie, Vlaams Beschermingsmechanisme,...)

De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd over het belastingstelsel van zowel het overbruggingsrecht en als van het heropstart-overbruggingsrecht. Hoeveel belastingen je betaalt is afhankelijk het soort inkomen en de aard van de zelfstandige activiteit.

Crisis – overbruggingsrecht (verplichte sluiting en onderbreking minstens 7 dagen)

  • Natuurlijke personen met winsten of baten

Voor een zelfstandige of vrije beroeper wordt het overbruggingsrecht afzonderlijk belast tegen 16,5%. Een voorwaarde die hieraan gekoppeld wordt is de zogenaamde 4x4 regel, de vergoeding mag niet meer bedragen dan het netto gezamenlijk belastbaar inkomen van de laatste 4 inkomstenjaren, meer bepaald de winsten of baten van 2016 tem 2019.

  • Bedrijfsleiders

Voor zelfstandige bedrijfsleiders wordt het overbruggingsrecht belast tegen de gewone progressieve tarieven.

  • Meewerkende echtgenoten

De uitkering is niet belastbaar in hoofde van de bezoldigde meewerkende echtgenoten.

Relance - overbruggingsrecht

De uitkeringen zijn belastbaar tegen de gewone progressieve tarieven voor zowel de zelfstandigen, vrije beroepers als voor de bedrijfsleiders.

Voor de meewerkende echtgenoten zijn de uitkeringen hier tevens niet belastbaar.

Wat met sociale bijdragen?

Een zelfstandige moet geen sociale bijdragen betalen op het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht wordt ook niet mee in rekening genomen bij de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen.

 

Voor meer toelichting, contacteer Copter Finance BV

Nieuwsbrief

Binnenkort beschikbaar!